ASUS ROG G750JZ - ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC

background image

ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ

FCC

คำเตือน! การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโด

ยองค์กร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง

จะทำให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้

สิ้นสุด “ผู้ผลิตประกาศว่าอุปกรณ์นี้ถูกจำกัดในแชนเนล 1 ถึง 11

ในความถี่ 2.4GHz โดยเฟิร์มแวร์ที่ระบุที่ควบคุมในสหรัฐอเมริกา”

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อจำกัดในการสัมผัสถูกการแผ่รังสี FCC

ที่ตั้งขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดความสอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF

ของ FCC, โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกเสาอากาศรับส่งโดยตรงระห

ว่างที่กำลังรับส่งข้อมูล ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานเฉพาะ

เพื่อให้สอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ในระดับที่พอใจ