ASUS ROG G750JZ Hjälp

background image

Bärbar dator

E-manual

September 2013

SW8558
Andra utgåvan

background imageE-manual för bärbar dator

Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan

skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett

sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom

dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. (“ASUS”).

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI,

VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE

UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET

FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER,

TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA

INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR

AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER

DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM

MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I

DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade

varumärken eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för

identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION

OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT

ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL

ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM

SOM BESKRIVS DÄR I.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida

eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant

yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS,

är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom

och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat

av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna

garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador

eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa

garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt

vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE

PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER

ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA

EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN

OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN

FÖR DETTA.

Service och support

Besök vår flerspråkiga webbsida på http://support.asus.com

background image

E-manual för bärbar datorInnehållsförteckning

Om manualen ...................................................................................................... 7

Konventioner som används i denna manual .......................................... 8
Ikoner ............................................................................................................... 8
Typografi .............................................................................................................. 8

Säkerhetsföreskrifter ......................................................................................... 9

Använda din bärbara dator ........................................................................... 9
Sköt om din bärbara dator ..........................................................................10
Korrekt avyttring .............................................................................................11

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Lär känna din bärbara dator .........................................................................14

Sedd uppifrån ..................................................................................................14
Undersida ..........................................................................................................18
Höger sida .........................................................................................................20
Vänstra sidan ....................................................................................................22
Vy bakifrån ........................................................................................................24

Kapitel 2: Använda din bärbara dator

Komma igång ....................................................................................................6

Installera batterierna (på valda modeller) .............................................26
Ladda din bärbara dator ..............................................................................27
Lyft för att öppna displaypanelen. ...........................................................29
Tryck på strömknappen. ..............................................................................29

Gester för styrplattan ......................................................................................0

Flytta pekaren ..................................................................................................30
Enfingerpekning .............................................................................................31
Tvåfingerpekning ...........................................................................................33
Gester med två fingrar ..................................................................................34

Använda tangentbordet ................................................................................5

Funktionstangenter .......................................................................................35
Funktionsknappar för ASUS-program .....................................................36
Windows® 8 knappar .....................................................................................36
Kontrollknappar för multimedia ..............................................................37

Använda den optiska enheten ....................................................................8

background image

4

E-manual för bärbar dator

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8

Starta första gången .......................................................................................4
Låsskärm i Windows

®

8 ...................................................................................4

Windows

®

UI .......................................................................................................4

Startskärm .........................................................................................................43
Windows®appar ..............................................................................................43
Surfzoner ...........................................................................................................44

Arbeta med Windows

®

appar .......................................................................46

Starta appar ......................................................................................................46
Anpassa program ...........................................................................................46
Stänga appar ....................................................................................................47
Öppna programskärmen .............................................................................48
Charms bar ........................................................................................................50
Snap-funktion ..................................................................................................52

Andra tangentbordsgenvägar .....................................................................54
Anslutning till trådlösa nätverk ..................................................................56

Wi-Fi-anslutning ..............................................................................................56
Bluetooth ..........................................................................................................58
Flygplansläge ...................................................................................................60

Anslutning till trådbundna nätverk ...........................................................61

Använda en dynamisk IP/PPPoE-adressanslutning ...........................61
Konfigurera en statisk IP-adressanslutning: ..........................................65

Stänga av den bärbara pekdatorn .............................................................66

Försätta den bärbara datorn i vila ............................................................66

Kapitel 4: Power-on-självtestet.(POST)

Power-on-självtestet.(POST) ........................................................................68

Använda POST för att öppna BIOS och felsöka ....................................68

BIOS ...................................................................................................................68

Öppna BIOS ......................................................................................................68
BIOS-inställningar ...........................................................................................69

Felsökning...........................................................................................................77

Refresh your PC (Uppdatera datorn) .......................................................77
Återställ datorn ................................................................................................78
Advanced options (Avancerade alternativ) ...........................................79

background image

E-manual för bärbar dator

5

Kapitel 5: Uppgradera din bärbara dator

Installera en Random Access Memory- (RAM) modul.........................8
Byte av hårddisken (HDD) .............................................................................86
Installera ett nytt batteripaket .....................................................................9

Tips och vanliga frågor

Praktiska tips för din bärbara dator ...........................................................96
Vanliga frågor om hårdvara ..........................................................................97
Vanliga frågor om programvara ............................................................... 100

Bilagor

DVD-ROM enhetsinformation(på utvalda modeller) ...................... 104
Blu-ray ROM enhetsinformation(på utvalda modeller) ................. 106
Interna modem uppfyllelse ..................................................................... 107
Översikt .......................................................................................................... 107
Network Compatibility Declaration (deklaration om

nätverkskompatibilitet) ............................................................................. 107
Network Compatibility Declaration (deklaration om

nätverkskompatibilitet) ............................................................................ 108
Icke-röst utrustning ................................................................................... 108
Denna tabell visar de länder som för närvarande är

under CTR21 standard. .............................................................................. 109
Yttrande statliga kommunikationsnämnden .................................... 110
FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens)

varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering .......................... 112
Deklaration om överensstämmelse

(R&TTE Direktivet 1999/5/EG) ................................................................. 112
CE Märkning .................................................................................................. 113
IC:s strålningsexponeringsdeklaration för Kanada ......................... 114
Trådlös hanteringskanal för olika områden ....................................... 115
Frankrike begränsade trådlösa frekvensband ................................... 115
UL säkerhetsanmärkningar ...................................................................... 117
Krav strömsäkerhet ..................................................................................... 118
TV-mottagarmeddelanden ...................................................................... 118
REACH .......................................................................................................... 118
Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier) .............. 118
Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet ...................................... 120

background image

6

E-manual för bärbar dator

Produktanmärkning Macrovision Corporation ................................. 120
CTR 21 godkännande(för bärbara datorer

med inbyggt modem) ................................................................................ 121
ENERGY STAR-efterlevande produkt .................................................... 122
EU:s eko-märkning ...................................................................................... 123
Förhindra hörselskador ............................................................................. 123
Beläggningsmeddelande ......................................................................... 123
Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser ...... 124
ASUS återvinning / Återtagningstjänst ............................................... 124

background image

E-manual för bärbar dator

7