ASUS ROG G750JZ - Reset your PC (Vraćanje početnog stanja računara)

background image

Reset your PC (Vraćanje početnog stanja računara)

VAŽNO! Sačuvajte rezervnu kopiju svih svojih podataka pre nego što

pokrenete ovu opciju.

Upotrebite opciju Reset your PC (Vraćanje početnog stanja

računara) da biste vratili podrazumevana podešavanja notebook

računara.
Da biste pristupili ovoj opciji tokom POST testa:

1. Ponovo pokrenite notebook računar i zatim pritisnite

tokom POST testa.

. Sačekajte da Windows® učita ekran sa porukom

Choose an option (Izaberite opciju), a zatim tapnite na

Troubleshoot (Rešavanje problema).

3. Tapnite na Reset your PC (Vraćanje početnog stanja

računara).

4. Na ekranu za vraćanje početnog stanja računara,

pročitajte navedene stavke da biste saznali više o

korišćenju ove opcije, a zatim tapnite na Next (Dalje).

5. Tapnite na željenu opciju: Just remove my files (Samo

ukloni moje datoteke) ili Fully clean the drive

(Potpuno očisti disk).

6. Tapnite na Reset (Uspostavi početne vrednosti).

VAŽNO! Uverite se da je notebook računar priključen na

napajanje pre uspostavljanja početnih vrednosti sistema.

background image

E-priručnik za notebook računar

79

Korišćenje opcije Oporavak slike sistema