ASUS ROG G750JZ - Advanced options (Napredne opcije)

background image

Pod Advanced options (Napredne opcije), možete da upotrebite

System Image Recovery (Oporavak slike sistema) da biste

oporavili sistem pomoću odgovarajuće datoteke.
Da biste pristupili ovoj opciji tokom POST testa:

1. Ponovo pokrenite notebook računar i zatim pritisnite

tokom POST testa.

. Sačekajte da Windows® učita ekran sa porukom

Choose an option (Izaberite opciju), a zatim tapnite na

Troubleshoot (Rešavanje problema).

3. Tapnite na Advanced options (Napredne opcije).

Advanced options (Napredne opcije)

Upotrebite meni Advanced options (Napredne opcije) da biste

pokrenuli dodatne opcije za rešavanje problema u vezi sa notebook

računarom.
Da biste pristupili ovoj opciji tokom POST testa:

1. Ponovo pokrenite notebook računar i zatim pritisnite

tokom POST testa.

. Sačekajte da Windows® učita ekran sa porukom

Choose an option (Izaberite opciju), a zatim tapnite na

Troubleshoot (Rešavanje problema).

3. Tapnite na Advanced options (Napredne opcije).
4. Na ekranu sa prikazom naprednih opcija, izaberite

opciju za rešavanje problema koju želite da pokrenete.

5. Sledite korake koji slede da biste završili proces.

background image

80

E-priručnik za notebook računar

4. Na ekranu sa prikazom naprednih opcija, izaberite

System Image Recovery (Oporavak slike sistema).

5. Odaberite nalog koji želite da oporavite pomoću

datoteke slike sistema.

6. Unesite lozinku za nalog, a zatim tapnite na Continue

(Nastavi).

7. Izaberite opciju Use the latest available system

image (recommended) [Upotrebi poslednju

dostupnu sliku sistema (preporučuje se)], a zatim

tapnite na Next (Dalje). Takođe možete da odaberete

opciju Select a system image (Izbor slike sistema)

ako se vaša slika sistema nalazi na eksternom uređaju

ili DVD disku.

8. Sledite korake koji slede da biste završili postupak

uporavka slike sistema.

NAPOMENA: Preporučujemo vam da redovno pravite

rezervnu kopiju sistema kako biste sprečili gubitak

podataka u slučaju da notebook računar prestane da

funkcioniše.

background image

E-priručnik za notebook računar

81