ASUS ROG G750JZ - Povezivanje sa ožičenim mrežama

background image

Povezivanje sa o

ž

i

č

enim mre

ž

ama

Možete da se povežete i sa ožičenim mrežama, kao što su lokalne

mreže i širokopojasna veza sa Internetom, pomoću LAN porta na

notebook računaru.

NAPOMENA: Obratite se svom dobavljaču internet usluge (ISP) za

detalje ili mrežnom administratoru radi pomoći pri podešavanju veze

sa Internetom.

Da biste konfigurisali podešavanja, uradite sledeće.

VAŽNO! Pre obavljanja sledećih radnji, uverite se da je putem

mrežnog kabla uspostavljena veza između LAN porta na notebook

računaru i lokalne mreže.

1. Pokrenite Desktop (Radna površina).
. Na traci zadataka operativnog sistema Windows®

kliknite desnim tasterom miša na ikonu mreže

i

zatim tapnite na Open Network and Sharing Center

(Otvori aplikaciju „Centar za mrežu i deljenje”).

3. U prozoru aplikacije „Centar za mrežu i deljenje”,

tapnite na Change adapter settings (Promena

postavki adaptera).

4. Kliknite desnim tasterom miša na svoju lokalnu

mrežu, a zatim izaberite Properties (Svojstva).