Pomoč ASUS ROG G750JZ

background image

Prenosni računalnik

E-priročnik

September 2013

SL8558

Druga izdaja

background imageE-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Informacije o avtorskih pravicah

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano,

preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik,

v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v

namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER

INC. (‘’ASUS’’).

ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA ‘’KOT SO’’ BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI

IZRAŽENE ALI VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI

POGOJEV PRODAJE ALI PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE

BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI, USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA

KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE, SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE ( VKLJUČNO

Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI

PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO

O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI OKVARE ALI NAPAKE V

TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.

Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne

znamke ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali

razlago in v korist lastnika, brez potrebe po kršitvah.

PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE

INFORMIRANJA IN SE LAHKO SPREMENIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE

S STRANI ASUS-A. ASUS NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI

NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTRI, KI SE LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S

PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

Omejitev odgovornosti

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni

do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do

povrnitve škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu ( vključno s

smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske

ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v

okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi,

postopka ali prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna

odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA

POŠKODBE PROTI VAM; () IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3)

POSEBNA, NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA

ŠKODA ( VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI
DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

Storitev in podpora

Obiščite več jezikovno internet stran http://support.asus.com

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

3

Kazalo

O tem priročniku ................................................................................................ 7

Konvencije, uporabljene v tem priročniku .............................................. 8
Ikone ............................................................................................................... 8
Pisave ............................................................................................................... 8

Varnostna opozorila .......................................................................................... 9

Uporaba prenosnega računalnika .............................................................. 9
Vzdrževanje prenosnega računalnika .....................................................10
Pravilno odlaganje .........................................................................................11

1. poglavje: Namestitev strojne opreme

Spoznavanje prenosnega računalnika .....................................................14

Pogled od zgoraj .............................................................................................14
Pogled od spodaj ............................................................................................18
Desni del ............................................................................................................0
Levi del .............................................................................................................
Pogled od zadaj ...............................................................................................4

2. poglavje: Uporaba prenosnega računalnika

Uvod ...................................................................................................................6

Vstavljanje baterij (v izbranih modelih). .................................................6
Polnjenje prenosnega računalnika. .........................................................7
Dvignite pokrov, da odprete zaslon.........................................................9
Pritisnite gumb za vklop/izklop. ................................................................9

Gibi za sledilno ploščico ................................................................................30

Premikanje kazalca ........................................................................................30
Poteze z enim prstom ...................................................................................31
Poteze z dvema prstoma .............................................................................33
Triprstni gibi......................................................................................................34

Uporaba tipkovnice .........................................................................................35

Funkcijske tipke ...............................................................................................35
Funkcijske tipke za aplikacije ASUS .........................................................36
Tipki Windows® 8 ............................................................................................36
Tipke za večpredstavnost ...........................................................................37

Uporaba optičnega pogona ........................................................................38

background image

4

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

3. poglavje: Delo s sistemom Windows® 8

Prvi zagon ...........................................................................................................4
Zaklenjeni zaslon sistema Windows® 8 ....................................................4
Uporabniški vmesnik Windows® .................................................................43

Začetni zaslon ..................................................................................................43
Programi Windows® .......................................................................................43
Dostopne točke ...............................................................................................44

Delo v programih Windows® ........................................................................46

Zagon programov ..........................................................................................46
Prilagajanje programov ................................................................................46
Zapiranje programov ....................................................................................47
Dostop do zaslona Programi ......................................................................48
Vrstica s čarobnimi gumbi ...........................................................................50
Funkcija Snap (Zataknitev) ..........................................................................5

Druge bližnjice na tipkovnici .......................................................................54
Povezovanje z brezžičnimi omrežji ...........................................................56

Wi-Fi

.............................................................................................................56

Bluetooth ..........................................................................................................58
Airplane mode .................................................................................................60

Povezovanje z žičnimi omrežji .....................................................................61

Konfiguriranje dinamične omrežne povezave IP/PPPoE ..................61
Konfiguriranje omrežne povezave s statičnim naslovom IP ...........65

Zaustavitev prenosnega računalnika ........................................................66

Stanje pripravljenosti prenosnega računalnika ...................................66

4. poglavje: Samopreizkus po vklopu (POST)

Samopreizkus po vklopu (POST) ................................................................68

Dostop do BIOS-a in odpravljanje težav s preizkusom POST .........68

BIOS ...................................................................................................................68

Dostop do nastavitev BIOS .........................................................................68
Nastavitve BIOS ...............................................................................................69

Odpravljanje težav ...........................................................................................77

Osvežitev računalnika ...................................................................................77

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

5

Ponastavitev računalnika .............................................................................78
Napredne možnosti .......................................................................................79

5. poglavje: Posodabljanje prenosnega računalnika

Namestitev modula Bralno-pisalni pomnilnik (RAM) ..........................8
Menjava pogona trdega diska (HDD) .......................................................86
Vstavljanje nove baterije ...............................................................................9

Nasveti in pogosta vprašanja

Uporabni nasveti za prenosni računalnik ................................................96
Pogosta vprašanja o strojni opremi ...........................................................97
Pogosta vprašanja o programski opremi .............................................. 100

Dodatki

Informacije o pogonu DVD-ROM (pri izbranih modelih) ................ 104

Informacije o pogonu Blu-ray ROM (pri izbranih modelih) .......... 106
Notranja skladnost modema ................................................................... 107
Izjava o omrežni združljivosti ................................................................. 108
Izjava komisije za zvezne komunikacije .............................................. 110
Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF) .... 11
Izjava o skladnosti(R in TTE direktive 1999/5/EC) ............................ 11
IC izjava o izpostavljenosti sevanju za Kanado ................................. 114
Brezžični operacijski kanal za različne domene ................................ 115
Francija omejitev brezžičnega frekvenčnega pasu ......................... 115
UL varnostni napotki .................................................................................. 117
Zahteve za varno napajanje..................................................................... 118
Obvestila TV sprejemnika ......................................................................... 118
REACH .......................................................................................................... 118
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries) ........................ 118
Varnostne informacije za optični pogon ............................................. 10
Obvestilo o produktu podjetja Macrovision ...................................... 10
Odobritev CTR 1(za prenosne računalnike z vgrajenim
modemom) .................................................................................................... 11
Izdelek skladen z ENERGY STAR .............................................................. 1
Eko-oznaka Evropske unije ..................................................................... 13

background image

6

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Preprečitev izgube sluha........................................................................... 13
Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri

visoki glasnosti dlje časa. .......................................................................... 13
Obvestilo o premazu .................................................................................. 13
Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in izjava ..................... 14
ASUS recikliranja in vračanja Storitve .................................................. 14

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

7