Pomocník služby ASUS ROG G750JZ

background image

notebooku

Elektronická príručka

Septembra 2013

SK8558
Druhé vydanie v2

background imageElektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

Informácie o autorských právach

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť

bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”), a to prostredníctvom písomného súhlasu

kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do

iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho

slúžiacej pre potreby zálohovania.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU “TAK AKO JE”, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK

DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ

ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE

URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA

NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY

(VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT

A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD,

KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými

značkami alebo autorskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na

vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE

INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA,

PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ

ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOĽVEK CHÝB ALEBO

NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE

POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 013 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

Obmedzenie zodpovednosti

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej

zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade,

bez ohľadu na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu

škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná za nie viac, než za osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na

nehnuteľnom majetku a hnuteľnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody

vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto

prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.

Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne

ustanovené, alebo vyplývajúce z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus voči tejto záruke.

Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť

ASUS, jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV:

(1) ZA POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; () ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE

VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY

ALEBO ZA AKÉKOĽVEK EKONOMICKY VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A

TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH

INFORMOVANÍ.

Servis a podpora

Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese http://support.asus.com

background image

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

3

Obsah

Informácie o tejto príručke ............................................................................. 7

Dohody používané v tomto návode .......................................................... 8
Ikony ............................................................................................................... 8
Typografické prvky........................................................................................... 8

Bezpečnostné opatrenia .................................................................................. 9

Používanie notebooku .................................................................................... 9
Starostlivosť o notebook ..............................................................................10
Správna likvidácia ...........................................................................................11

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Spoznajte svoj notebook ...............................................................................14

Pohľad zhora ....................................................................................................14
Spodná časť ......................................................................................................18
Pravá strana ......................................................................................................0
Ľavá strana ........................................................................................................
Pohľad zozadu .................................................................................................4

Kapitola 2: Používanie prenosného počítača

Začíname .............................................................................................................6

Nainštalujte batériu (na vybraných modeloch). ..................................6
Svoj notebook nabite. ...................................................................................7
Zdvihnutím otvoríte zobrazovací panel. ................................................9
Stlačte tlačidlo Start (Štart). ........................................................................9

Gestá pre dotykovú podložku .....................................................................30

Posúvanie indikátora .....................................................................................30
Gestá jedným prstom ....................................................................................31
Gestá dvoma prstami ....................................................................................33
Gestá troma prstami ......................................................................................34

Používanie klávesnice .....................................................................................35

Klávesy funkcií .................................................................................................35
Klávesy funkcií pre aplikácie ASUS ...........................................................36
Klávesy Windows® 8 .......................................................................................36
Klávesy na ovládanie multimédií ............................................................37

Používanie optickej mechaniky ..................................................................38

background image

4

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

Kapitola 3: Práca s Windows® 8

Zapnutie po prvý raz .......................................................................................4
Obrazovka na zablokovanie Windows® 8 ................................................4
Windows® UI ......................................................................................................43

Úvodná obrazovka .........................................................................................43
Aplikácie Windows® .......................................................................................43
Prístupové body ..............................................................................................44

Práca s aplikáciami Metro ..............................................................................46

Spustenie aplikácií .........................................................................................46
Prispôsobenie aplikácií .................................................................................46
Zatvorenie aplikácií ........................................................................................47
Vstupovanie na obrazovku s aplikáciami ...............................................48
Lišta Charms bar .............................................................................................50
Funkcia Snap ....................................................................................................5

Ďalšie klávesové skratky ................................................................................54
Pripojenie do bezdrôtových sietí ................................................................56

Wi-Fi

.............................................................................................................56

Bluetooth ..........................................................................................................58
Režim Lietadlo .................................................................................................60

Pripojenie do káblových sietí .......................................................................61

Konfigurácia dynamického pripojenia k sieti IP/PPPoE ....................61
Konfigurácia statického pripojenia IP k sieti .........................................65

Vypnutie prenosného počítača ...................................................................66

Prepnutie prenosného počítača do režimu nízkej spotreby ...........66

Kapitola 4: Automatický test po zapnutí

Automatický test po zapnutí (POST) .........................................................68

Používanie POST na vstup do BIOS-u a Odstraňovanie

problémov........................................................................................................68

BIOS ...................................................................................................................68

Vstup do BIOS-u ..............................................................................................68
Nastavenia BIOS-u ..........................................................................................69

Odstraňovanie problémov............................................................................77

Obnovte počítač .............................................................................................77
Reset počítača ..................................................................................................78
Rozšírené možnosti ........................................................................................79

background image

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

5

Kapitola 5: Zvýšenie výkonu prenosného počítača

Inštalácia pamäťového modulu s ľubovoľným výberom (RAM)......8
Replacing the Hard Disk Drive (HDD) .......................................................86
Inštalácia nového batériového modulu ...................................................9

Tipy a najčastejšie otázky

Užitočné tipy ohľadne notebooku .............................................................96
Časté otázky ohľadne hardvéru ..................................................................97
Časté otázky ohľadne softvéru ................................................................. 100

Prílohy

Informácie o DVD-ROM mechanike (vo vybraných modeloch) .. 104
Informácie o Blu-ray ROM mechanike (na vybraných modeloch) .....106
Zhoda interného modemu ...................................................................... 107
Prehľad .......................................................................................................... 107
Vyhlásenie o zhode siete .......................................................................... 107
Vyhlásenie o zhode siete ......................................................................... 108
Nie hlasové zariadenia .............................................................................. 108
Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre

telekomunikácie (FCC) .............................................................................. 110
Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa vystaveniu

rádiovej frekvencii (RF) .............................................................................. 11
Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC) ............................ 11
Označenie CE ................................................................................................ 113
Prehlásenie týkajúce sa vystavenia IC žiareniu platné pre Kanadu ...113
Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény ..................... 114
Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo

Francúzsku ..................................................................................................... 114
Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL ................................... 116
Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania............................ 117
Upozornenia ohľadne TV tunera ............................................................ 117
Oznámenia ohľadne REACH .................................................................... 117
Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia (pre lítium

iónové batérie) ............................................................................................ 117
Bezpečnostné informácie týkajúce sa optickej mechaniky ......... 119
Výstražný štítok pre servis ........................................................................ 119

background image

6

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

Nariadenia Strediska pre prístroje a rádiologické zdravotníctvo

(CDRH) .......................................................................................................... 119
Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision Corporation ............. 119
Schválenie podľa CTR 1 (pre notebook so zabudovaným

modemom) .................................................................................................... 10
Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR .. 11
Prevencia pred stratou sluchu ................................................................ 1
Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne

ochrany životného prostredia ................................................................ 13

background image

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

7