ASUS ROG G750JZ - Ustawienia BIOS’a

background image

Ustawienia BIOS'a

UWAGA: Wygląd ekranów BIOS w tej części służy wyłączenie jako

Wygląd ekranów BIOS w tej części służy wyłączenie jako

odniesienie.

Boot (Rozruch)

To menu umożliwia ustawienie priorytetów dla opcji uruchamiania.

Podczas ustawiania priorytetu uruchamiania należy stosować się do

poniższych procedur.

1. Na ekranie Boot (Uruchamianie), wybierz Boot Option #1

(Opcja uruchamiania #1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Launch CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Boot Option #2 [P1: Hitachi HTS547..]
Boot Option #3 [Atheros Boot Agent]

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system boot

order

background image

70

Podręcznik elektroniczny do notebooka

. Naciśnij

i wybierz właściwe urządzenie.

Boot Configuration

Launch CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Boot Option #2 [P1: Hitachi HTS547..]
Boot Option #3 [Atheros Boot Agent]

CD/DVD ROM Drive BBS
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

→← : Select Screen

↑↓ : S e l e c t I t e m

E n t e r :

S e l e c t

+ / — : C h a n g e O p t .

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F 1 0 : S a v e & E x i t

E S C

:

E x i t

Sets the system boot

order

Boot Option #1

Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager
Disabled

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

71

Security (Bezpieczeństwo)

To menu służy do ustawiania hasła administratora i użytkownika

w notebooku. Zapewnia ono kontrolę dostępu do napędu dysku

twardego w notebooku, interfejsu wejścia/ wyjścia (I/O), a także

złącza USB.

Aby ustawić hasło:

1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup

Administrator Password (Hasło administratora) lub User

Password (Hasło użytkownika).

. Wpisz hasło i naciśnij

.

3. Wpisz ponownie hasło i naciśnij

.

UWAGA:

• W przypadku ustawienia User Password (Hasła użytkownika),

konieczne będzie wprowadzenie hasła przed uruchomieniem

systemu operacyjnego notebooka.

• W przypadku ustawienia Administrator Password (Hasła

administratora), konieczne będzie wprowadzenie hasła przed

uruchomieniem BIOS'a.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only

limits access to Setup and is only asked for when entering

Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is

a power on password and must be entered to boot or enter

Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD User Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password
Set User Password

I/O Interface Security
Secure Boot Control [Enabled]

S e t A d m i n i s t r a t o r

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
M u s t t y p e w i t h

character:
a-z, 0-9

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

7

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Zabzpieczenie interfejsu We/Wy

W menu Security (Bezpieczeństwo) można uzyskać dostęp do

ustawień I/O Interface Security (Bezpieczeństwo interfejsu I/O),

aby blokować lub odblokowywać niektóre funkcje interfejsu

notebooka.

Aby zablokować interfejs We/Wy:

1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz I/O

Interface Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy).

. Wybierz interfejs do zablokowania, a nast

ępnie wzbiery

.

3. Wybierz Lock (Blokuj).

Aby usunąć hasło:

1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup

Administrator Password (Hasło administratora) lub User

Password (Hasło użytkownika).

. Wprowadź bieżące hasło i naciśnij

.

3. Pozostaw puste pole Create New Password (Utwórz nowe

hasło) i naciśnij

.

4. Wybierz Yes (Tak) w oknie potwierdzającym, a następnie

naciśnij klawisz

.

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UnLock]

Wireless Network Interface

[UnLock]

HD AUDIO Interface

[UnLock]

SATA 2nd HDD Interface

[UnLock]

SATA ODD Interface
USB Interface Security

If Locked, LAN controller

will be disabled.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

73

Zabezpieczenie interfejsu USB

Poprzez menu I/O Interface Security (Bezpieczeństwo interfejsu

I/O) można również uzyskać dostęp do ustawień USB Interface

Security (Bezpieczeństwo złącza USB), aby blokować lub

odblokowywać porty oraz urządzenia.

Aby zablokować interfejs USB:

1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz I/O

Interface Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy) >

USB Interface Password (Zabezpieczenie interfejsu USB).

. Wybierz interfejs do zablokowania, a nast

ępnie wzbiery

Lock

(Zablokuj).

UWAGA: Ustawienie USB Interface (Interfejsu USB) na Lock

(Blokuj) powoduje także zablokowanie i ukrycie External Ports

(Portów zewnętrznych) oraz innych urządzeń występujących w opcji

USB Interface Security (Bezpieczeństwo złącza USB).

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface

[UnLock]

External Ports

[UnLock]

CMOS Camera

[UnLock]

Card Reader

[UNLOCKED]

I f L O C K E D , a l l

U S B d e v i c e s w i l l

be disabled

USB Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

74

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Set Master Password (Ustawienie hasła głównego)

W menu Security (Bezpieczeństwo) można użyć opcji Set

Master Password (Ustawienie hasła głównego), aby

skonfigurować dostęp do napędu dysku twardego przy użyciu

hasła.

Aby ustawić hasło dysku twardego:
1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), kliknij Set Master

Password (Ustaw hasło nadrzędne).

. Wpisz hasło i naciśnij

.

3. Wpisz ponownie, aby potwierdzić hasło i naciśnij

.

4. Kliknij Set User Password (Ustaw hasło użytkownika)

i powtórz poprzednie czynności w celu ustawienia hasła

użytkownika.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only

limits access to Setup and is only asked for when entering

Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is

a power on password and must be entered to boot or enter

Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD User Pwd Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security
Secure Boot Control [Disabled]

Set HDD Master Password.
***Advisable to Power

Cycle System after Setting

Hard Disk Passwords***

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

75

Save & Exit (Zapis i wyjście)

Aby zachować ustawienia konfiguracyjne, należy wybrać opcję Save

Changes and Exit (Zapis zmian i wyjście) przed opuszczeniem

BIOS'a.

Aktualizacja BIOS:

1. Sprawdź model notebooka, a następnie pobierz najnowszy plik

BIOS'a dla tego modelu ze strony internetowej ASUS.

. Zapisz kopię pobranego pliku BIOS'a na dysku Flash.
3. Podłącz dysk Flash do notebooka.
4. Uruchom ponownie notebooka, a następnie naciśnij klawisz

podczas wykonywania testów POST.

podczas wykonywania testów POST.

5. W programie konfiguracji BIOS, kliknij

W programie konfiguracji BIOS, kliknij Advanced

(Zaawansowane) > Start Easy Flash (Uruchom Easy Flash), a
następnie naciśnij

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

background image

76

Podręcznik elektroniczny do notebooka

6. Odszukaj pobrany plik BIOS'a na dysku Flash, a następnie

naciśnij klawisz

.

7. Po zakończeniu procesu aktualizacji BIOS, kliknij Exit (Zakończ)

> Restore Defaults (Przywróć domyślne) w celu przywrócenia

systemu do ustawień domyśnych.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device

[Enabled]

Wake on Lid Open

[Enabled]

Power Off Energy Saving

[Enabled]

ASUS USB Charger+ in battery mode [Disabled]

Intel Virtualization Technology [Enabled]
Intel AES-NI [Enabled]
CPU C states

[Disabled]

VT-d

[Enabled]

SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Thunderbolt
USB Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advance

Boot Security Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

ASUSTek Easy Flash Utility

FSO
FS1
FS2
FS3

0 EFI

<DIR>

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G750JH
Version: T30
Build Date: Dec 22 2012
Build Time: 12:43:56

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

Winbond 25X/Q Series

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

77