ASUS ROG G750JZ Palīdzība

background image

Piezīmjdatora

E-rokasgrāmata

LV8558
Septembris 2013
Otrais izdevums

background imagePiezīmjdatora e-rokasgrāmata

Autortiesību atruna

Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas

ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas nekādā veidā nedrīkst reproducēt, pārsūtīt,

ierakstīt, saglabāt meklēšanas sistēmā vai tulkot jebkurā valodā, izņemot dokumentāciju, ko

pircējs saglabā dublējuma nolūkos.

ASUS NODROŠINA ŠO ROKASGRĀMATU NEIZMAINĪTĀ VEIDĀ BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM

VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI IEGĀDES

NOSACĪJUMIEM VAI PIEMĒROTĪBU KĀDAM NOTEIKTAM MĒRĶIM. ASUS, TĀ VADĪBA,

AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI PĀRSTĀVJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU

PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, TIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM (IESKAITOT

PEĻŅAS ZAUDĒJUMUS, KOMERCDARBĪBAS SLĒGŠANU, LIETOŠANAS NEIESPĒJAMĪBU VAI

DATU ZUDUMU, KOMERCDARBĪBAS TRAUCĒJUMUS UN TAMLĪDZĪGUS ZAUDĒJUMUS), PAT

JA ASUS IR BIJIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, KAS VAR RASTIES ŠAJĀ

ROKASGRĀMATĀ ESOŠĀS KĻŪDAS VAI PRODUKTA BOJĀJUMA DĒĻ.

Produkti un korporatīvie nosaukumi, kas minēti šajā rokasgrāmatā, var būt un var nebūt

reģistrētas prečzīmes vai attiecīgo uzņēmumu autortiesības un ir lietoti tikai atpazīšanas vai

paskaidrošanas nolūkos, lai ierīces īpašnieks tos saprastu, bet bez nodoma pārkāpt šīs tiesības.

ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ IETVERTĀS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJA IR SNIEGTA

TIKAI INFORMATĪVIEM NOLŪKIEM UN VAR TIKT MANĪTA JEBKURĀ BRĪDĪ BEZ IEPRIEKŠĒJA

BRĪDINĀJUMA, UN TO NEDRĪKST UZTVERT KĀ ASUS SAISTĪBAS. ASUS NEUZŅEMAS

ATBILDĪBU PAR JEBKĀDA VEIDA KĻŪDĀM VAI NEPRECIZITĀTĒM, KAS VAR PARĀDĪTIES ŠAJĀ

ROKASGRĀMATĀ, IESKAITOT TAJĀ APRAKSTĪTOS PRODUKTUS UN PROGRAMMATŪRU.

Autortiesības © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības aizsargātas.

Atbildības ierobežojums

Apstākļos, kas var rasties ASUS vai citu saistību nepildīšanas rezultātā, jums ir tiesības

pieprasīt no ASUS zaudējumu segšanu. Tādā gadījumā, neskatoties uz kāda pamata jums ir

tiesības pieprasīt zaudējumu segšanu no ASUS, ASUS ir atbildīgs tikai par fiziskām traumām

(ieskaitot nāvi) un kaitējumu nekustamajam īpašumam un personīgai materiālajam īpašumam,

vai jebkuriem citiem reālajiem un tiešajiem zaudējumiem, kas radušies šajos Garantijas

nosacījumos noteikto likumīgo pienākumu nepildīšanas rezultātā katra konkrētā produkta

noteiktās līgumcenas apmērā.

ASUS būs atbildīgs vai atlīdzinās jums vienīgi līgumā noteiktos zaudējumus, kaitējumu

vai prasījumus, un šajos Garantijas nosacījumos noteiktos atlīdzināmos zaudējumus vai

pārkāpumus.

Šis ierobežojums attiecas arī uz ASUS piegādātājiem un pārdevēju. Tā ir ASUS, tā piegādātāju

un jūsu pārdevēja maksimālā kolektīvā atbildība.

ASUS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR SEKOJOŠO: (1) TREŠĀS

PUSES IZVIRZĪTAJIEM PRASĪJUMIEM PRET JUMS PAR ZAUDĒJUMU SEGŠANU; (2) JŪSU

DOKUMENTĀCIJAS VAI DATU ZAUDĒJUMU VAI BOJĀJUMU; VAI (3) SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM

VAI TIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI PAR JEBKURIEM NO EKONOMISKĀS DARBĪBAS IZRIETOŠIEM

ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS VAI UZKRĀJUMU ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS, TĀ

PIEGĀDĀTĀJI VAI JŪSU PĀRDEVĒJS IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU APSTĀKĻU IESPĒJAMĪBU.

Apkalpošana un atbalsts

Skatiet mūsu daudzvalodīgo tīmekļa vietni http://support.asus.com

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmataSatura rādītājs

Par šo rokasgrāmatu ......................................................................................... 7

Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi. ............................................ 8
Ikonas ............................................................................................................... 8
Noformējums ..................................................................................................... 8

Drošības pasākumi............................................................................................. 9

Piezīmjdatora lietošana .................................................................................. 9
Piezīmjdatora kopšana .................................................................................10
Pareiza utilizācija .............................................................................................11

1. nodaļa. Aparatūras uzstādīšana

Piezīmjdatora iepazīšana ...............................................................................14

Skats no augšpuses ........................................................................................14
Apakšējā daļa ...................................................................................................18
Labā puse ..........................................................................................................20
Kreisā puse ........................................................................................................22
Skats no aizmugures .....................................................................................24

2. nodaļa. Piezīmjdatora lietošana

Darba sākšana ...................................................................................................26

Ievietojiet akumulatora bloku (atlasītiem modeļiem) .......................26
Uzlādējiet piezīmjdatoru. ............................................................................27
Paceliet, lai atvērtu displeja paneli. ..........................................................29
Nospiediet barošanas pogu. .......................................................................29

Skārienpaliktņa žesti .......................................................................................30

Rādītāja pārvietošana ...................................................................................30
Viena pirksta žesti ...........................................................................................31
Divu pirkstu žesti ............................................................................................33
Trīs pirkstu žesti ...............................................................................................34

Tastatūras lietošana .........................................................................................35

Funkciju taustiņi ..............................................................................................35
ASUS lietotņu funkciju taustiņi ..................................................................36
Windows® 8 taustiņi .......................................................................................36
Multivides vadības taustiņi ........................................................................37

Optiskā diskdziņa lietošana .........................................................................38

background imagePiezīmjdatora e-rokasgrāmata

3. nodaļa. Darbs ar operētājsistēmu Windows® 8

Pirmā startēšanas reize...................................................................................42
Windows® 8 bloķēšanas ekrāns ...................................................................42
Windows® lietotāja interfeiss .......................................................................43

Sākumekrāns ....................................................................................................43
Windows® lietojumprogrammas...............................................................43
Karstvietas .........................................................................................................44

Darbs ar Windows® lietojumprogrammām ............................................46

Lietojumprogrammu palaišana .................................................................46
Lietotņu pielāgošana ....................................................................................46
Lietojumprogrammu aizvēršana ..............................................................47
Piekļuve lietotņu ekrānam ..........................................................................48
Charms bar .......................................................................................................50
Funkcija Snap ...................................................................................................52

Citas tastatūras saīsnes ..................................................................................54
Savienojumu izveide ar bezvadu tīkliem.................................................56

Wi-Fi

.............................................................................................................56

Bluetooth ..........................................................................................................58
Airplane mode (Lidojuma režīms) ............................................................60

Savienojumu izveide ar vadu tīkliem ........................................................61

Dinamiska IP/PPPoE tīkla savienojuma konfigurēšana .....................61
Statiskas IP tīkla savienojuma konfigurēšana .......................................65

Piezīmjdatora izslēgšana ...............................................................................66

Piezīmjdatora pārslēgšana miega režīmā ..............................................66

4. nodaļa. Ieslēgšanās paštests (POST)

Ieslēgšanās paštests (POST) .........................................................................68

POST procesa izmantošana, lai piekļūtu BIOS un novērstu

problēmas .........................................................................................................68

BIOS ...................................................................................................................68

Piekļūšana BIOS ...............................................................................................68
BIOS iestatījumi ...............................................................................................69

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmataProblēmu novēršana .......................................................................................77

Refresh your PC (Atsvaidzināt datoru) ....................................................77
Reset your PC (Atiestatīt datoru) ...............................................................78
Advanced options (Papildu opcijas) ........................................................79

5. nodaļa. Piezīmjdatora jaunināšana

Operatīvās atmiņas (RAM) moduļa ievietošana ....................................82
Cietā diska (HDD) nomaiņa ..........................................................................86
Jauna akumulatora uzstādīšana .................................................................92

Padomi un bieži uzdotie jautājumi

Noderīgi padomi par piezīmjdatoru .........................................................96
Bieži uzdotie jautājumi par aparatūru ......................................................97
Bieži uzdotie jautājumi par programmatūru ....................................... 100

Pielikumi

Informācija par DVD-ROM diskdzini (atlasītiem modeļiem) ........ 104
Blu-ray ROM diskdziņa informācija(atlasītiem modeļiem) ........... 106
Iekšējā modema atbilstība ....................................................................... 107
Pārskats .......................................................................................................... 107
Deklarācija par atbilstību tīklam ............................................................ 107
Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums ................................ 110
FCC brīdinājuma paziņojums par pakļaušanu radio

frekvences (RF) iedarbībai ........................................................................ 112
Atbilstības deklarācijaR&TTE Direktīva (1999/5/EC) ....................... 112
CE marķējums ............................................................................................... 113
IC radiācijas pakļaušanas paziņojums Kanādai ................................. 114
Bezvadu pārraides kanāli dažādiem domēniem .............................. 115
Francijas ierobežotās bezvadu frekvenču joslas .............................. 115
UL (Underwiters Laboratories) drošības paziņojumi ...................... 117
Strāvas drošības prasības .......................................................................... 118
TV regulētāja paziņojumi ........................................................................ 118

background imagePiezīmjdatora e-rokasgrāmata

REACH (ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, atļaušana un

ierobežošana) ................................................................................................ 118
Ziemeļvalstu brīdinājumi par litiju (litija-jona baterijām) ............. 118
Optiskā diskdziņa drošības informācija ............................................... 120
Macrovision Corporation produktu brīdinājums ............................. 120
CTR 21 apstiprinājums(piezīmjdatoriem ar iebūvētiem

modemiem) ................................................................................................... 121
ENERGY STAR atbilstošs izstrādājums .................................................. 122
Eiropas Savienības ekomarķējums ........................................................ 123
Profilakses pasākumi dzirdes nezaudēšanai ...................................... 123
Informācija par pārklājumu ..................................................................... 123
Atbilstība globālās vides noteikumiem un deklarācija ................. 124
ASUS otrreizējā pārstrāde / Atpakaļpieņemšanas pakalpojumi .. 124

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata