ASUS ROG G750JZ - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Pristupajte e-pošti, surfajte internetom i zajednički koristite

aplikacije putem društvenih stranica pomoću Wi-Fi veze prijenosnog

računala.

VAŽNO! Isključite Airplane mode (Zrakoplovni način rada)

da aktivirate Wi-Fi. Više informacija potražite u poglavlju Settings

(Postavke).

Aktiviranje Wi-Fi veze

Wi-Fi vezu na prijenosnom računalu aktivirajte prema sljedećim

uputama:

1. Aktivirajte Charms bar (Traka Charms).

. Kucnite

i kucnite

.

3. Odaberite pristupnu točku na popisu raspoloživih Wi-

Fi veza.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

57

4. Kliknite Connect (Poveži) da pokrenete mrežnu vezu.

NAPOMENA: Morat ćete unijeti sigurnosni ključ za

aktivaciju Wi-Fi veze..

5. Ako omogućite dijeljenje između prijenosnog

računala i drugih sustava s aktiviranom bežičnom

vezom, kucnite Yes, turn on sharing and connect

to devices (Da, uključite uređaje za dijeljenje i

povezivanje). Kucnite No, don’t turn on sharing or

connect to devices (Ne, nemoj uključiti dijeljenje

ili povezivanje s uređajima) ako ne želite aktivirati

funkciju dijeljenja.

background image

58

E-priručnik za prijenosno računalo