Abi ASUS ROG G750JZ

background image

Sülearvuti

Elektrooniline
kasutusjuhend

EE8558
September 2013
Teine väljaanne

background imageSülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

TEAVE AUTORIÕIGUSE KOHTA

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei

tohi paljundada, edastada, kopeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde

mistahes vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid,

ilma ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata.

ASUS VÄLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI

KAUDSE GARANTIITA, KAASA ARVATUD KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS

EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID VÕI TINGIMUSED. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE ASUS, SELLE

DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID VASTUTAVAD MINGITE KONKREETSETE,

JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIGA

SEOTUD KAHJUD, ÄRIAKTIIVSUSE LANGUS, ANDMETE KADUMINE, ÄRITEGEVUSE PEATUMINE

JMS), ISEGI KUI ASUST ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST

KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS VÕI TOOTEL ESINEVA VEA TÕTTU.

Käesolevas kasutusjuhendis esinevad tootenimed ja ettevõtete nimed võivad, aga ei pruugi

olla, vastavate ettevõtete registreeritud kaubamärgid või autoriõigused ning neid kasutatakse

ainult selgitamise eesmärgil ja omanike huvides ilma kavatsuseta õigusi rikkuda.

KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS ESITATUD TEHNILSED ANDMED JA TEAVE ON ESITATUD

TEAVITAMISEKS NING NEID VÕIDAKSE IGAL AJAL ETTETEATAMATA MUUTA, MISTÕTTU EI OLE

NEED ASUSELE SIDUVAD. ASUS EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS

NING SELLES KIRJELDATUD TOODETES JA TARKVARAS ESINEVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE

EEST.

Autoriõigus © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Kõik õigused on kaitstud.

VASTUTUSE PIIRAMINE

ASUSe vea korral või muu kohustuse tõttu võib teil tekkida õigus saada ASUSelt hüvitist. Sellisel

juhul, hoolimata ASUSele esitatud nõude alusest, ei vastuta ASUS enama kui kehavigastuste

eest (kaasa arvatud surm) ning kinnisvara ja materiaalse isikliku vara kahjustamise eest; või

muud tegelike ja otseste kahjude eest, mis on tekkinud garantiitingimustest tulenevate

kohustustest mittetäitmisest; ning hüvituse suurus on maksimaalselt kuni toote lepinguline

hind.

ASUS hüvitab käesoleva garantii kohaselt teile ainult need kulud, kahjud või nõuded, mis

põhinevad lepingul, lepinguvälisel kahjul või lepingurikkumisel.

See piirang kehtib ka ASUSe tarnijatele ja edasimüüjatele. See on maksimum, mille eest ASUS,

selle tarnijad ja teie edasimüüja ühiselt vastutavad.

ASUS EI OLE MINGITEL TINGIMUSTEL JÄRGNEVA EEST VASTUTAV: (1) KOLMANDATE

OSAPOOLTE KAHJUNÕUDED TEILE; (2) TEIE ANDMETE KADUMINE VÕI KAHJUSTUMINE; VÕI (3)

SPETSIAALSED, JUHUSLIKUD VÕI KAUDSED KAHJUD VÕI MAJANDUSLIKUD KAUDSED KAHJUD

(KAASA ARVATUD KASUMI VÕI SÄÄSTUDE KAOTAMINE), ISEGI KUI ASUST, TEMA TARNIJAID VÕI

TEIE EDASIMÜÜJAT ON SELLISEST VÕIMALUSEST TEAVITATUD.

TEENINDUS JA TUGITEENUS

Külastage meie mitmekeelset veebilehte aadressil http://support.asus.com

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhendSisukord

Teave juhendi kohta .......................................................................................... 7

Juhendis kasutatavad märksõnad .............................................................. 8
Ikoonid ............................................................................................................... 8
Tüpograafia ......................................................................................................... 8

Ettevaatusabinõud ............................................................................................ 9

Sülearvuti kasutamine .................................................................................... 9
Sülearvuti hooldamine .................................................................................10
Nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine ..............................................11

1. peatükk. Arvuti koostisosad

Sülearvuti osade ülevaade ............................................................................14

Vaade ülevalt ....................................................................................................14
Vaade alt ............................................................................................................18
Osade ülevaade ...............................................................................................20
Vaade vasakult .................................................................................................22
Tagantvaade .....................................................................................................24

2. peatükk. Sülearvuti kasutamine

Alustamine ..........................................................................................................6

Paigaldage aku (valikmudelitel) ................................................................26
Sülearvuti laadimine......................................................................................27
Tõstke ekraani paneel üles. .........................................................................29
Vajutage toitenuppu. ....................................................................................29

Liigutused puuteplaadil .................................................................................0

Kursori liigutamine .........................................................................................30
Ühe sõrme liigutused ....................................................................................31
Kahe sõrme liigutused ..................................................................................33
Kolme sõrme liigutused ...............................................................................34

Klaviatuuri kasutamine ..................................................................................5

Funktsiooniklahvid .........................................................................................35
Funktsiooniklahvid ASUSe rakenduste jaoks .......................................36
Windows® 8 klahvid .......................................................................................36
Multimeediumi klahvid ................................................................................37

Laserketta draivi kasutamine .......................................................................8

background image

4

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Windows® 8

Esmakordne käivitamine ...............................................................................4
Windows® 8 lukustuskuva ............................................................................4
Windows® UI ......................................................................................................4

Start Screen (Käivitusvaade) .......................................................................43
Operatsioonisüsteem Windows® rakendused......................................43
Tööpunktid ........................................................................................................44

Töötamine Windows®-rakendustega .......................................................46

Rakenduste käivitamine ...............................................................................46
Rakenduste kohandamine ..........................................................................46
Rakenduste sulgemine .................................................................................47
Juurdepääs aknale Apps (Rakendused) .................................................48
Külgriba "Charms bar" ...................................................................................50
Plõksamisfunktsioon .....................................................................................52

Teised klaviatuuri otseteed ...........................................................................54
Ühenduse loomine traadita võrkudega ...................................................56

Wi-Fi

.............................................................................................................56

Bluetooth ...........................................................................................................58
Lennurežiim ......................................................................................................60

Ühendamine traadita võrkudesse ..............................................................61

Dünaamilise IP/PPPoE võrguühenduse konfigureerimine ..............61
Staatilise IP-võrguühenduse konfigureerimine ...................................65

Sülearvuti välja lülitamine ............................................................................66

Sülearvuti lülitamine puhkerežiimi ..........................................................66

4. peatükk. Käivituseelne enesetest (POST)

Käivituseelne enesetest (POST) ..................................................................68

POST-i kasutamine BIOS-isse sisenemiseks ja tõrkeotsinguks .......68

BIOS ...................................................................................................................68

BIOS-isse sisenemine .....................................................................................68
BIOS-i sätted .....................................................................................................69

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

5

Tõrkeotsing ........................................................................................................77

Arvuti värskendamine ...................................................................................77
Arvuti lähtestamine .......................................................................................78
Täpsemad suvandid .......................................................................................79

5. peatükk. Sülearvuti täiustamine

Muutmälu mooduli (RAM) paigaldamine ...............................................8
Kõvakettadraivi (HDD) asendamine ..........................................................86
Uue akupaketi paigaldamine .......................................................................9

Nipid ja KKK

Kasulikke nõuandeid.......................................................................................96
Riistvara KKK .......................................................................................................97
Tarkvara KKK .................................................................................................... 100

Lisad

DVD-ROM-ajami informatsioon (valikmudelitel) ............................. 104
Blu-ray ROM-ajami teave (valikmudelitel) .......................................... 106
Sisemise modemi vastavus ...................................................................... 107
Ülevaade ......................................................................................................... 107
Võrguga ühilduvuse deklaratsioon ....................................................... 107
Võrguga ühilduvuse deklaratsioon ....................................................... 108
Kõneväline seade ......................................................................................... 108
Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus ............................................. 110
FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute kohta ........................ 112
Declaration of Conformity(R&TTE direktiiv 1999/5/EÜ)................. 112
CE märgis ........................................................................................................ 113
IC kiirgusnormide deklaratsioon Kanada jaoks ................................ 114
Traadita töökanal erinevatele domeenidele ...................................... 115
Prantsusmaa on piiranud traadita sagedusribasid .......................... 115
UL ohutusteave ............................................................................................ 117
Elektriohutusnõuded ................................................................................. 118

background image

6

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

TV tüüneriga seotud teated ..................................................................... 118
REACH .......................................................................................................... 118
Põhjamaade hoiatused (liitiumioonakudele) .................................... 118
Optilise kettaajami ohutusteave ............................................................ 120
Macrovision Corporation'i tootekohane teatis ................................. 120
CTR 21 kinnitus(sisseehitatud modemiga Notebook PC-le) ........ 121
ENERGY STARiga ühilduv toode ............................................................. 122
Euroopa Liidu ökokleebis ......................................................................... 123
Kuulmiskahjustuste vältimine ................................................................. 123
Märkus katte kohta ..................................................................................... 123
Vastavus globaalsetele keskkonnanõuetele ja deklaratsioon ..... 124
ASUS taasringlus / Tootetagastus .......................................................... 124

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

7