Nápověda pro ASUS ROG G750JZ

background image

Notebook

E-příručka

Září 2013

Druhá edice

CZ8558

background imageUživatelská příručka notebooku

Informace o autorských právech

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být

reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do

žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro

účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU “TAK, JAK JE”, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ

NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK

PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS,

JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ

NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ

A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD

ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.
Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo

copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch

jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.
TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO

INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT

POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI,

KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE

POPSANÝCH.
Copyright © 013 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Omezení odpovědnosti

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné

odpovědnosti budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez

ohledu na důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat

za víc než za škody kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního

majetku; nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v důsledků opomenutí nebo neplnění zákonných

povinností dle této záruky, až do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku.
Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě

této smlouvy, přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.
Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou

firma ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY

TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; () ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO

DAT (3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ

ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA

MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Servis a podpora

Navštivte náš web podporující více jazyků http://support.asus.com

background image

Uživatelská příručka notebooku

3

Obsah

O této příručce .................................................................................................... 7

Konvence použité v této příručce ............................................................... 8
Ikony ............................................................................................................... 8
Typografie ........................................................................................................... 8

Bezpečnostní opatření ..................................................................................... 9

Použití notebooku ............................................................................................ 9
Péče o notebook .............................................................................................10
Správná likvidace ............................................................................................11

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Seznámení s notebookem ............................................................................14

Pohled shora.....................................................................................................14
Dolní strana.......................................................................................................18
Pravá strana ......................................................................................................0
Levá strana ........................................................................................................
Pohled zezadu .................................................................................................4

Kapitola 2: Použití notebooku

Začínáme .............................................................................................................6

Vložte bateriovou sadu (u vybraných modelů)....................................6
Nabíjení notebooku .......................................................................................7
Zvednutím otevřete monitor. .....................................................................9
Stiskněte tlačítko Start. .................................................................................9

Gesta touchpadu ..............................................................................................30

Pohyb kurzoru..................................................................................................30
Gesta jedním prstem .....................................................................................31
Gesta dvěma prsty .........................................................................................33
Gesta třemi prsty ............................................................................................34

Pomocí klávesnice............................................................................................35

Funkční klávesy ...............................................................................................35
Funkční klávesy aplikací ASUS ...................................................................36
Klávesy Windows® 8 .......................................................................................36
Ovládací klávesy multimédií ......................................................................37

Používání optické jednotky .........................................................................38

background image

4

Uživatelská příručka notebooku

Kapitola 3: Práce s Windows® 8

První spuštění ....................................................................................................4
Obrazovka zámku Windows® 8 ...................................................................4
Uživ. rozhraní Windows® ...............................................................................43

Spouštěcí obrazovka .....................................................................................43
Aplikace Windows® .......................................................................................43
Aktivní body .....................................................................................................44

Práce s aplikacemi Windows

®

.......................................................................46

Spuštění aplikace ............................................................................................46
Přizpůsobení aplikací ....................................................................................46
Zavření aplikace ..............................................................................................47
Otevření obrazovky aplikací .......................................................................48
Panel symbolů .................................................................................................50
Funkce Snap .....................................................................................................5

Další klávesové zkratky ..................................................................................54
Připojení k bezdrátovým sítím ....................................................................56

Wi-Fi

.............................................................................................................56

Bluetooth ..........................................................................................................58
Režim letadlo ...................................................................................................60

Připojení ke kabelovým sítím.......................................................................61

Konfigurace dynamického připojení IP/PPPoE ....................................61
Konfigurace statické IP adresy připojení ................................................65

Vypnutí notebooku .........................................................................................66

Přepnutí notebooku do režimu spánku .................................................66

Kapitola 4: Power-on Self-test (POST)

Power-on Self-test (POST) .............................................................................68

Použití POST ke vstupu do BIOSu a řešení potíží ................................68

BIOS ...................................................................................................................68

Vstup do BIOSu ................................................................................................68
Nastavení BIOSu ..............................................................................................69

Troubleshoot (Řešení potíží) ........................................................................77

Refresh your PC (Opravit PC) ......................................................................77
Reset your PC (Obnovit PC) .........................................................................78
Advanced options (Pokročilé možnosti) ................................................79

background image

Uživatelská příručka notebooku

5

Kapitola 5: Upgrade notebooku

Instalace Random Access Memory (RAM)modulu ...............................8
Výměna pevného disku (HDD) ....................................................................86
Vložení nové baterie .......................................................................................9

Tipy a odpovědi na časté dotazy

Užitečné tipy pro váš notebook ..................................................................96
Odpovědi na časté dotazy o hardwaru ....................................................97
Odpovědi na časté dotazy o softwaru ................................................... 100

Přílohy

Informace o mechanice DVD-ROM (u vybraných modelů) .......... 104
Informace řadiče Blu-ray ROM (u vybraných modelů) ................... 106
Slučitelnost interního modemu ............................................................. 107
Přehled .......................................................................................................... 107
Prohlášení o síťové kompatibilitě .......................................................... 107
Prohlášení o síťové kompatibilitě ......................................................... 108
Nehlasové zařízení ..................................................................................... 108
Prohlášení Federální komise pro komunikaci ................................... 110
Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým

frekvencím (RF) ............................................................................................. 11
Prohlášení o shodě(Směrnice R&TTE 1995/5/EC) ............................ 11
Symbol CE ...................................................................................................... 113
Prohlášení IC o vystavení radiaci pro Kanadu ................................... 114
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény ................................. 115
Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi .. 115
Poznámky k bezpečnosti UL .................................................................... 117
Požadavek na elektrickou bezpečnost................................................. 118
Poznámky k TV tuneru ............................................................................... 118
REACH .......................................................................................................... 118
Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion) ............... 118
Bezpečnostní informace o optické mechanice ................................. 10
Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation ........................... 10
Schválení CTR 1(pro notebook s integrovaným modemem) .... 11
Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR .................................... 1

background image

6

Uživatelská příručka notebooku

Ekologický štítek Evropské Unie ............................................................. 13
Prevence ztráty sluchu ............................................................................... 13
Coating Notice .............................................................................................. 13
Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení ............. 14
Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru ....................................... 14

background image

Uživatelská příručka notebooku

7